Primăria Orașului Roznov anunță începerea primirii documentelor din cadrul Programului „Casarea Vehiculelor Uzate”

0

Primăria Orașului Roznov anunță începerea primirii documentelor din cadrul Programului Casarea vehiculelor uzate.
Doar participanții care s-au înscris în platforma AFM sunt așteptați cu documentele mai jos menționate, la Primăria Orașului Roznov, începând de luni, 9 octombrie, în intervalul orar 13-15, la Biroul de Achiziții (etajul 1).
Dosarul de participare va cuprinde următoarele documente în original/copie
(certificarea „conform cu originalul“ va fi făcută de către personalul din cadrul Primăriei orașului
Roznov după consultarea exemplarelor în original):
✓ actul de identitate al solicitantului, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în
România, pe razateritorială a UAT-Orasul Roznov, eliberat de către autorităţile
române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul“;
✓ certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu
originalul“;
✓ cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul“;
✓ certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale
bugetului local, eliberat de Direcția Taxe și Impozite a Orasului Roznov, în original,
✓ certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de
către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, în original,
✓ certificatul de distrugere obținut după predarea autovehiculului uzat la un colector
autorizat*, în vederea casării(și va conține seria de caroserie a autovehiculului), acesta
va fi solicitat și emis ulterior datei de înscriere în program a Orasului Roznov, la o dată
comunicată ulterior.
✓ certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat.
Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare
(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru
casare, îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se
află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca
urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi
contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional 2020 – 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic, 2020 – 2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească
definitivă;
f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale
autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară
în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
(2) În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau
a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere
conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul
Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri
comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020 – 2024 sau
prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,
2020 – 2024.
(3) În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare
va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.
Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat
Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;
b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu
15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este
anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;
c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi
echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă
acestea au fost prevăzute din fabricaţie.
Contractul de finanţare
(1) Delegatul încheie contract de finanţare doar cu solicitanţii de finanţare care:
a) sunt menţionaţi în lista transmisă de către AFM, conform art. 18 alin. (5)din Ghid;
b) întrunesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din Ghid;
c) îşi exprimă acordul privind participarea în Program;
d) deţin autovehicule uzate ce întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 din Ghid.
Condiţii de acordare a stimulentului pentru casare
Delegatul acordă suma de 3.000 de lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:
a) încheierea contractului de finanţare cu solicitantul stimulentului;
b) casarea autovehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizaţi;
c) radierea autovehiculului uzat din circulaţie şi din evidenţa fiscală a delegatului.

Atenție! Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate